Disclaimer – Voorwaarden voor het gebruik van deze internetsite.

 

Toegang tot en gebruik van de internetsite, domeinnaam en de gerelateerde internetapplicaties van www.egbersbeek.nl zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site. Informatie over J.G. Egbers Automaterialen en de producten en diensten hiervan op deze site worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

1. Deze site kan onjuistheden en/of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door J.G. Egbers Automaterialen gecorrigeerd zullen worden naar J.G. Egbers Automaterialen goeddunken. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. J.G. Egbers Automaterialen behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit J.G. Egbers Automaterialen alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site. J.G. Egbers Automaterialen geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website, webshop, nieuwsbrieven of anderszins kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Alle informatie en leveringen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, levertijden, typefouten, drukfouten, zetfouten en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

2. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van www.egbersbeek.nl herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van J.G. Egbers Automaterialen. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van .. J.G. Egbers Automaterialen .. Alle rechten voorbehouden.

3. Alhoewel al het redelijkerwijs mogelijke in het werk wordt gesteld om deze site virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden geven en is aansprakelijkheid hiervoor uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

4. U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.

5. De door u via de site ter beschikking gestelde gegevens worden gebruikt in het kader van de doeleinden waarvoor u de gegevens hebt verstrekt en in het bijzonder om de communicatie met u te onderhouden.